Vodič: Poslovni softver u oblaku

U poslednjih nekoliko godina primetan je trend pojavljivanja Cloud rešenja za mnoge oblasti, a posebno u domenu poslovnog softvera.

Da li je Cloud poslovni softver, rešenje za vašu kompaniju?

Autodesk BIM: Revit alati za efikasnu saradnju celog projektantskog tima

Shares
Vreme čitanja: 6 minuta

BIM (Building information modeling) je sveobuhvatni proces projektovanja koji počinje dizajniranjem koncepta objekta, a završava se izradom projektne dokumentacije za izgradnju objekta, upravljanjem izgradnjom objekta i održavanjem objekta u fazi eksploatacije. BIM predstavlja generisanje i korištenje koordinisanog, jedinstvenog i preciznog 3D modela objekta koji kao podlogu ima sistem informacija. Informacije o projektu koje donose pouzdani digitalni prikazi objekta mogu se koriste za: ispitivanje, analizu i simulaciju različitih varijanti rešenja, izradu precizne i ažurne projektne dokumentacije, predviđanje performansi objekta u izgrađenom okruženju, specifikaciju materijala, procenu troškova izgradnje, i na kraju, za upravljanje i održavanje objekta. Autodesk Revit je softver namenjen BIM (Building information modeling) procesu i bazira se na parametarskoj izradi 3D modela koji predstavlja sistem informacija, omugućava brzu i efikasnu koordinaciju i saradnju između projektantskih timova, eliminisanje grešaka i simulaciju i analizu projekta u realnom okruženju pre izgradnje samog objekta. Na tržištu su dostupne Revit Architecture, Revit Structure i Revit MEP aplikacije u skladu sa potrebama različitih inženjerskih oblasti. Od poslednje verzije, Autodesk je odlučio da svojim korisnicima ponudi sveobuhvatno rešenje u obliku Revit 2013 koji se sastoji iz tri podceline (Architecture, Structure, MEP) što omogućava znatno efikasniju i jednostavniju saradnju učesnika na projektu. Autodesk Revit 2013 je korisnicima dostupan u okviru Building Design Suite 2013, specijalizovanog i sveobuhvatnog softverskog paketa namenjenog procesu projektovanja u visokogradnji.

Prema mnogim istraživanjima, jedan od najvećih izazova sa kojim se suočavaju vlasnici projektnih biroa predstavlja potreba za efikasnijom komunikacijom, koordinacijom i saradnjom između članova projektantskog tima.
Da bi slikovitije objasnili efekte neefikasne komunikacije i saradnje tokom rada na projektu, koristićemo primer procesa projektovanja velikog hotelskog kompleksa koji je baziran na razmeni dokumentacije štampane na papiru po principu „ad hoc“. Prilikom ovakvog pristupa procesu projektovanja, arhitekt je primoran da ostatku projektnog tima šalje odštampane crteže poštom, e-mailom skenirana dokumenta i troši dosta vremena na telefonske razgovore sa investitorom u toku faze konceptualnog dizajna i idejnog rešenja. Ovim tempom proces se nastavlja ka fazi izrade glavnog projekta i finalne dokumentacije za izgradnju. Projektantskom timu se aktivno priključuju konsultanti i saradnici za projektovanje i analizu konstruktivnog sklopa objekta kao i za mašinske i elektro instalacije sa detaljnim zahtevima u cilju poštovanja precizno definisanih normativa za izgradnju. Investitor započinje proces revizije plana sa lokalnom samoupravom, izvođač počinje sklapanje konačnih ponuda za izvođenje radova. U proces planiranja se uključuju i ostale konsultantske firmi koje se bave uređenjem eksterijera, enterijera, uticajem na životnu sredinu, energetskom efikasnošću, procenom troškova itd. Kako faze razrade projekta napreduju, broj korisnika informacija se radikalno povećava stvarajući pritom složenu mrežu komunikacionih zahteva. Više od 50 različitih kompanija je bilo uključeno u projekat u jednom trenutku. Neefikasni princip upravljanja projektom doveo je do toga da su promene koje su se dešavale na projektu dovele do pucanja složenog lanca informacija. Projektni podaci vezani za rokove, specifikacije, ugovore i budžet su u jednom trenutku bili potpuno van kontrole, a sam investitor je bio nezadovoljan zbog probijanja unapred definisanih rokova i budžeta za izradu i izvođenje projekta. Treba napomenuti da je ovde navedena samo faza procesa projektovanja. Ako uzmemo u obzir i procese oko dobijanja građevinske i ostalih dozvola za izgradnju, građevinsku mehanizaciju, glavne izvođače, podizvođače, dobavljače opreme, garancije, projekt menadžere, advokate, računovođe, korisnike… možemo brzo shvatiti mane decentralizovane, “ad hoc” saradnje na projektu i razmene informacija.

Odgovor vlasnika projektnih biroa na uočeni problem prilikom istraživanja je upotreba Autodesk Collaboration tools pristupa projektovanju koji, osim efikasnije komunikacije i koordinacije, donosi i princip saradnje u kome su sve informacije lako dostupne celom timu koji učestvuje u radu na projektu. Koncept Autodesk Collaboration tools nudi sveobuhvatna rešenja za unapređenje radnog toka projekta, kroz distribuciju pouzdanim, koordinisanim informacijama koje dolaze iz BIM-a (Building information modeling) i stavljanjem na raspolaganje svim učesnicima u procesu projektovanja kroz odgovarajuću formu. Kada kažemo odgovarajuću formu mislimo na to da pojedinim učesnicima nije potreban sam BIM softver (Autodesk Revit) da bi pristupili neophodnim informacijama. Zapravo, u savremenom procesu planiranja i projektovanja objekata, mnogo je više učesnika na projektu koji imaju potrebu za korišnjem informacija od onih koji ih generišu. U tom smislu, Autodesk je razvio DWF viewer, besplatan softver za pregledanje digitalnih modela generisanih u aplikacijama kao što su Autodesk Revit ili AutoCAD. Pod ovim podrazumevamo da je npr. arhitekt odradio projekat u Revit softveru, a sadržaj modela sa svim informacijama može biti pregledan od strane neke druge firme ili konsultanta pomoću DWF viewer-a.

Kako se process projektovanja pomera ka fazi izrade projektne dokumentacije, arhitekt (koji koristi Revit Architecture), građevinski inženjer (koji koristi Revit Structure) i mašinski inženjer (koji koristi Revit MEP) imaju sve veće potrebe za razmenom projektnih podataka. Revit kao Autodesk-ovo BIM rešenje omogućava saradnju celog projektnog tima čak i ako se njegovi članovi nalaze na različitim stranama sveta. Upotrebom različitih Revit alata omogućen je sinhronizovan rad svih projektanata na jednom modelu:
Revit Linking Models
Prvi korak u efikasnom deljenju informacija i saradnji na projektu između različitih inženjerskih oblasti je povezati Revit datoteke u jedan model. Mogućnost umreživanja modela arhitektonskog oblikovanja, konstruktivnog sklopa i mašinskih instalacija je optimalni način deljenja podataka BIM modela između arhitekata i inženjera, ukoliko svi koriste Revit-bazirane aplikacije. Na primer, građevinski inženjer se može povezati sa arhitektonskim modelom i koristiti ga kao temelj za kreiranje i analizu modela konstruktivnog sklopa. Takođe, Građevinski inženjer može podeliti svoj model sa mašinskim inženjerom, tako da inženjer može generisati model sistema vodovoda, kanalizacije, grejanja, struje, hlađenja i klimatizacije na istom modelu. Revit Linking Models je tehnika slična kreiranju eksterne reference (xRef) u AutoCAD-u, ali dosta naprednija. Ukoliko bilo ko od učesnika u projektu napravi izmenu na svom delu projekta, postoji mogućnost veoma jednostavnog i preciznog ažuriranja promena kod ostalih članova projektnog tima, a u zavisnosti od individualnih potreba.

Revit Worksharing
Revit Worksharing opcija omogućuje timovima arhitekata, građevinskih i mašinskih inženjera podelu odgovornost i radnih zadataka na zajedničkom modelu objekta pomoću workset-ova. Revit Workset je logička grupacija objekata u projektu koji su dostupni za rad i izmene samo određenom korisniku ili grupi korisnika u isto vreme. Navedeni elementi takođe mogu funkcionisati kao eksterne reference u AutoCAD-u, ali sa dodatnom mogućnošću upravljanja i koordinacijom promena između projektanata. Worksets se definišu prema specifičnim zonama odgovornosti, kao što su inženjerske discipline (konstruktivni sklop, instalacije itd.), specifični sistemi objekta (fasada, jezgra, komunikacije, enterijer, itd.), ili karakteristični sklopovi (etaže, lamele, blokovi). Članovi tima rade na svojim workset elementima projekta, pri čemu uvek mogu videti najnovije promene generisane od strane ostalih projektanata. Takođe, članovi projektnog tima mogu čuvati izmene na projektu lokalno na svom računaru, a izmene povreno, u skladu sa potrebama i ograničenjima, sinhronizovati sa centralnim modelom kako bi ostali članovi tima videli promene.

Revit Coordination Monitoring
utodesk Revit obuhvata i alate za paćenje promena kako bi osigurali da se promene na modelu objekta dešavaju precizno, koordinisano i u skladu sa potrebama i normativima. Opcija za praćenje promena na projektu (Monitoring Changes) je logičan nastavak procesa saradnje na Revit projektu. U cilju efikasnije koordinacije projektom potrebno je postaviti određene mehanizme za saradnju. Na primer, građevinski inženjer svaki put mora biti obavešten kada arhitekt čini promene (na svom modelu) koje mogu uticati na njegov model konstruktivnog sklopa, i obratno. Te promene se ogledaju na modelu građevinskog inženjera i on pomoću Revit Structure dobija elektronska obaveštenja o izmenama koje je napravio arhitekt. On tada ima mogućnost da odbaci, odobri ili odloži te promene, u zavisnosti od uticaja koji bi mogle imati na stabilnost i dizajn konstruktivnog sklopa. Monitoring Changes alat je takođe dostupan i za arhitekte koji koriste Revit Architecture kako biste proverili promene koje su napravljene od strane inženjera koriste Revit Structure i Revit MEP, kao i za mašinske inženjere.

Revit Interference Check
Osim alata za efikasnu saradnju i koordinaciju, Autodesk Revit takođe uključuje i alate koji omogućavaju identifikaciju i ispravljanje grešaka koje su se dogodile na projektu, kao što je npr. konstruktivna greda koja greškom prolazi kroz ventilacioni kanal. Revit na zadatu komandu Interference check pokreće analizu elemenata, a zatim prikazuje izveštaj koji pokazuje sve elemente projekta koji su u koliziji. Od dobijenih podataka jednostavno možemo generisati izveštaj sa grafičkim i tekstualnim prilozima grešaka na projektu u HTML formatu.
——————————————————————————————————————
Prilikom tranzicije u potpuno novi svet moderne BIM tehnologije, važno je shvatiti da će ovakav princip iz korena promeniti dosadašnji tok radnog procesa. Sada je omogućena znatno veća količina informacija koje se brzo razmenjuju u najranijim fazama procesa projektovanja što ima mnogostruki uticaj na razvoj projekta. Kako je projektovanje povratni proces i stalno zahteva preispitivanje i vraćanje u početne faze razrade, onda je jasno da je Autodesk Revit kao ključni element BIM procesa, neophodan deo savremenog procesa projektovanja i saradnje na projektu.

– Miloš Stojić, dipl.inž.arh.

Korisne adrese:
OSA Računarski Inženjering
www.osa.rs  i www.autodesk.osa.rs

About the Author OSA

OSA računarski inženjering d.o.o. je osnovana 1989. godine kao jedno od prvih 100 privatnih preduzeća u bivšoj Jugoslaviji. Glavna delatnost OSE, od njenog osnivanja, bio je inženjering, razvoj softverskih rešenja i implementaciju profesionalnih grafičkih sistema za projektovanje i izradu tehničke dokumentacije. Više od dve decenije iskustva u IT oblasti obezbedilo je OSI dobru poziciju kako na lokalnom tako i na tržištu Adriatik regije u sva tri proizvodna programa.

>