Partneri

Misija: Permanentna podrška razvoju informacionog društva u skladu sa svetskim trendovima i standardima.nVizija: Biti lider u oblasti razvoja informacionog društva naše zemlje, kroz efikasnu i efektivnu koordinaciju i realizaciju projekata i drugih aktivnosti od interesa za navedenu oblast.nOsnovni pravac delovanja: U skladu sa Misijom, Vizijom i Politikom kvaliteta Udruženja e-Razvoj, njegov osnovni pravac je usaglašavanje sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, Sistemi menadžmenta kvalitetom.

PC Press je lider na tržištu ICT izdavaštva u Srbiji.Kompanija je osnovana u martu 1995. godine, a 4. aprila 1995. izašao je prvi broj časopisa za profesionalnu primenu računara “PC” ili “PC Press”, kako ga čitaoci uglavnom zovu. “PC” je, kao prvi privatni kompjuterski časopis u tadašnjoj Jugoslaviji, ubrzo stekao visoku reputaciju važnog i pouzdanog izvora informacija za sve koji planiraju nabavke, kupuju i implementiraju informatičku opremu i rešenja.

Praćenje tržišnih kretanja kroz izradu tromesečnih i godišnjih izveštaja fokusiranih na pojedine segmente ICT tržišta (PC računari, notebook, štampači, aplikativni programi i IT usluge, telekomunikaciono tržište…)
Informacije i savetovanje o stanju ICT industrije; Istraživanja i projekti po porudžbini, uključujući proizvode koji nisu obuhvaćeni redovnim praćenjem. Zatim, analiza kanala distribucije; analiza konkurentnosti i sl.; Analiza i predviđanje tehnoloških kretanja. Pomoć klijentima u donošenju odluke prilikom kupovine i korišćenja IT opreme i usluga.

Udruženje proizvođača softvera Srbije je dobrovoljna, neprofitna, vanstranačka, interesna, samostalna i poslovno stručna organizacija preduzeća i preduzetnika – proizvođača računarskih programa, obrazovana radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih interesa. Članovi Udruženja mogu biti sva preduzeća i preduzetnici koji obavljaju registrovanu privrednu delatnost proizvodnje računarskih programa, bilo za dalju prodaju ili sopstvene potrebe, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije. Kandidat za člana mora da poseduje najmanje jedan originalni računarski program proizveden u Srbiji.

Moram da priznam da moje zanimanje za kulinarstvo traje daleko duže nego moje druženje sa softverima za tabelarne proračune. Ipak, Excel i ja se družimo duže od 20 godina, a ovaj blog je nastao iz želje da iskustva koja sam stekao u tom periodu podelim sa vama. Excel nudi daleko više mogućnosti nego što možete i da naslutite. Zato i ja neprestano učim. A nadam se da će ova znanja, sublimirana u kratke „recepte“ za rešavanje pojedinih problema, biti i vaš motiv da upoznate i zavolite Excel.

SECIT security consulting je agencija koja se bavi informatičkom sigurnošću i bezbednošću. Zahtevi modernog poslovanja i života stavljaju pred nas izazove na koje ponekad ne možemo samostalno odgovoriti. SECIT securtiy consulting može pomoći da takve izazove i rizike izbegnete.

Blink je low-cost marketing agencija namenjena malim i srednjim kompanijama koje su vrlo svesne svoje potrebe za marketingom. Naše usluge su, u skladu sa tim, vrlo umerenih cena. Budžeti koje treba da izdvoje ne moraju biti milionski. Jedino što mora biti veliko jeste njihovo zadovoljsto i zarada!

Društvo za informatiku Srbije (DIS) je dobrovoljna stručna organizacija građana koji se bave informatikom. Zadaci Društva su okupljanje i povezivanje specijalista koji se bave proizvodnjom, razvojem, primenom i obrazovanjem u oblasti informatike.

Internet ogledalo je prvi stručni časopis namenjen IT menadžerima. Časopis je prvenstveno usmeren na primenu softverskih rešenja u poslovanju, kao i na razvoj i usavršavanje menadžerskih znanja i veština u oblasti informacionih tehnologija. Internet ogledalo je najreferentniji časopis za poslovnu primenu informatičkih rešenja, sa najvećom pretplatničkom bazom biznis korisnika u zemlji.

>