Analiza: Veb nastup ponuđača poslovnog softvera u Srbiji 2014

Kvalitetna i na vreme plasirana informacija je jedina koja donosi novac u današnje vreme. Koliko je ova teorija primenljiva u praksi ponuđača poslovnog softvera u Srbiji? I šta potencijalni kupci poslovnog softvera mogu naći na sajtovima ponuđača?

Revizija aplikacija

Shares
Vreme čitanja: 4 minuta

access-control-keyboard-version-2-806151-mU redovnom poslu interne IT revizije, revizija aplikativnih rešenja je poslednja faza rada u pristupu od vrha ka dole (top down). Pri tome bi trebalo imati u vidu da je svaka aplikacija, shodno pahuljastoj teoriji, jedinstvena, bilo da podržava finansijske ili operativne funkcije poslovne organizacije, i stoga će imati svoj sopstveni jedinstveni skup zahtevanih kontrola. Nemoguće je dokumentovati specifične zahtevane kontrole koje bi bile primenljive na sve poslovne aplikacije. Međutim, ono što će se ukratko opisati niže u tekstu, su neke opšte kontrolne preporuke koje bi trebalo da budu primenjene i aplicirane u bilo kojoj aplikaciji bez obzira na njenu funkciju.

Tipično razmatranje u procesu interne IT revizije uključuje:

  • Osnovne komponente revizije aplikacija,
  • Kako korisno proširiti ili suziti obim procesa interne revizije aplikacija,
  • Kako izvršiti detaljnu analizu (drill down ((drill down – u informacionim tehnologijama, drill down znači detaljnu analizu, odnosno da se premeštamo iz sumarnih informacija do detaljnih podataka, fokusirajući se na na nešto. U okruženju grafičkog korisničkog interfejsa (Graphical User Interface – GUI), “drill down ” može da se uključi klikom na neko predstavljanje u cilju da se otkrije više detalja o njemu. )) ) o mogućim ishodima sa okvirom i ključnim konceptom,
  • Detaljni koraci za reviziju novih aplikacija.

Suština revizije aplikacija

Savršeno je kada interni IT revizor ima odličan revizorski program koji može da primeni na neku aplikaciju. Međutim, realnost je da su interni IT revizori najčešćei suočeni sa novim idejama i prilazima za rešavanje poslovnih problema sa novim tehnologijama koje zahtevaju savremenije, novije, revizorske programe. Ako se interni IT revizor ”bori” sa postavljenim pitanjima, on će po pravilu naći okvir i najbolju praksu u daljem izlaganju kao vid određene pomoći.

U tom prilazu interni IT revizor može da primeni neku od važećih metodologija za svoj rad kao što su: PPTM ((PPTMPeople, Processes, Tools, Measures, Ljudi. Procesi, Merenja, Alati )), STRIDE ((STRIDE – Jednostavni model rizika pretnji. Kategorije pretnji su Spoofing of user identity, Tampering, Repudiation, Information disclosure (privacy breach), Denial of Service (D.o.S.), Elevation of privilege, Prevara identiteta, Smetnje kod podataka, Odricanje, Informaciono obelodanjivanje, Uskračivanje usluge, Dizanje privilegija  izvor Wikipedia.)), PDIO ((PDIOPlanning, Design, Implementation, Operations, Planiranje, Projektovanje – dizajn, Implementacije, Operativnost)).

Važno je prihvatiti da slojeviti pristup obezbeđuje više bezbednosti tokom dugog vremena nego jedna komplikovana bezbedonosna arhiktektura. Interni IT revizor može, na primer, da koristi listu kontrole pristupa ACL ((ACLAccess Control List )) na mrežnoj i firewall opremi samo da bi omogućio neophodni saobraćaj da dopre do aplikacije. Ovaj prilaz značajno smanjuje globalni rizik ugrožavanja sistema u kome se izvode aplikacije jer brzo eliminiše pristup uslugama, portovima i protokolima da bi na drugi način bili dostupni ugrožavanju.

U praksi postoji pozitivna (bela lista) bezbedonosnih modela koja omogućava izvršenje samo onih aktivnosti koje su na listi, isključujući unapred sve drugo. Međutim, negativna (crna lista) bezbedonosnih modela omogućava sve po definiciji, eliminušući samo stavke za koje interni IT revizor zna da su loše. To je izazov, na primer, za antivirus programe koje interni IT revizor, ili zaduženo lice mora konstantno da ažurira da bi išao u korak sa brojnim novim mogućim napadima (virusima), koji mogu da utiču na bezbedonosni sistem poslovne organizacije. Problem sa ovim modelom, ako je interni IT revizor prinuđen da ga koristi, je da zadužena lica moraju apsolutno da zadrže model ažurnim. Čak i sa ažuriranim modelom, može da postoji ranjivost a da pri tome interni IT revizor ne zna odakle dolazi napad  na poslovnu organizaciju, koji iznenada izbija na površinu, jer je sam model mnogo širi nego ako interni IT revizor koristi pozitivni bezbedonosni model.

computer-1-582041-mPraktično postoje tri osnovna odgovora kada je aplikacija neuspešna. Interni IT revizor može da omogući, blokira, sprečava ili da prijavi grešku. Uopšte, aplikativne greške bi trebalo propustiti na isti način kao odbacivanje operacija koje su viđene od strane krajnjih korisnika. To je posebno važno jer tada krajnji korisnici nemaju pridodate informacije da to koriste tako da mogu da im pomognu da ugroze bezbednost sistema.

Nekorektna implementacija ili provera ulaznih kontrola konzistentno ostaju glavni razlog zašto aplikacije trpe ranjivost. Primeri uključuju ublažavanje odliva podataka i uvođenje mogućeh napada.

Pored revizije ulaznih kontrola potrebno je sprovesti kontrole interfejsa, kontrole obrade, pristupne kontrole, kontrolu izvršavanja prepisa i obnova (back-up i recovery), čuvanje podataka i njihova klasifikacija, uticaj operativnih sistema, baza podataka i druge infrastrukture na aplikativne kontrole. Inicijalno bi trebalo sprovesti kontrolnu listu provere “check-list“koja  ima 23 osnovne tačake za razmatranje kojima bi trebalo da se bavi interni IT revizor. Kao što je već ukazano, po potrebi,  kontrolna lista provere se može i treba da proširi sa dopunskim elementima.

Sa ovim se završava ova kratka sesija vezana za procese interne IT revizije, mada bi trebalo imati u vidu da je potrebno obuhvatiti i sledeće oblasti i postupke u kojima deluje interna IT revizija kao što su:

  • Revizija kompanijskih projekata
  • Okvir i standardi
  • Forenzičko računovodstvo
  • Forenzička IT revizija

About the Author Stanislav Polić

Stanislav R. Polić diplomirani inženjer elektrotehnike, smer telekomunikacija, Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Beogradu. Magistar organizacionih nauka, smer informacioni sistemi: “Informacioni sistem interne banke”, kod mentora profesora Dr Mihajla Jaukovića, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. Doktor biotehnickih nauka, Doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu, smer Agroekonomija Univerzitet u Beogradu, kod mentora Profesora Branka Ž. Ljutića sa temom “Ekspertni sistemi za upravljanje obrtnim kapitalom u društvima kapitala u Agraru“, 2001 godine. Koautor više knjiga iz oblasti primenjene informatike u poslovnim sistemima. Ima više objavljenih naučnih i stručnih radova iz oblasti primenjene informacione tehnologije. Stalni je saradnik u naučnim i profesionalnim časopisima Revizor, Revizija, Računovodstvo, Berza. Ovlašćeni ispitivač Saveza računovođa i revizora Srbije - SRRS, oblast informacionih tehnologija za zvanja: samostalni računovođa, ovlašćeni računovođa i računovođa. Član "Jugoslovenske asocijacije revizora-JAR" i član Upravnog odbora, Predsednik sekcije za informacione tehnologije, član "Jugoslovenskog instituta revizora-JIR". Član YU EDI asocijacije i član upravnog odbora JU EDI asocijacije. Koautor idejnog projekta EDI tehnologije - Zavod za obračun i plaćanje: "Pilotski EDI servis platnog prometa prema UN / EDIFACT standardima", Beograd 1995. Koautor Jugoslovenskog računovodstvenog standarda JRS 33 i izdvojene metodologije za ocenu kvaliteta računovodstvenog softvera, Savez računovođa i revizora Srbije i Jugoslavije. Učestvovao u ekspertskim timovima za uvođenje informacionih sistema u prehrambenoj industriji (mlekara, prerada hrane), prerada stočne hrane, duvanska industrija. Učestvovao u menadžment konsalting studijama Fakulteta organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, za planiranje u poslovnim sistemima (brodogradilište, fabrike i sl.). Učestvovao u projektovanju informacionog sistema u više jugoslovenskih preduzeća koja su osnovana u inostranstvu. Član Poslovnog odbora PKB Korporacije, Beograd, 1992-97, oblast informacionih tehnologija, član Nadzornog odbora, 1997-99, Predsednik nadzornog odbora PKB Korporacije, 1998

Izveštaj: Poslovni softver u Srbiji 2014

Poslovni softver i rešenja već odavno predstavljaju osnov za efikasno upravljanje poslovanjem. Cloud je sve bliže i više ne predstavlja samo svetski trend, već se i na našem tržištu pojavljuje sve više i više rešenja ovog tipa.

Preuzmi izveštaj!
>